Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

awita
8474 cd05
Reposted fromhash hash viazombiekrasko zombiekrasko
awita
1680 2724
Reposted frommyrla myrla vianoticeable noticeable
4192 d9de 500

cccartwheelsinyourhonour:

Snowy Oxford, England

awita
2400 2689
Reposted fromLane Lane viaBloodyYuki BloodyYuki
awita
- Czy dwoje to już grupa?
- To zależy od tego, jak bardzo ktoś przedkłada towarzystwo ludzi nad swoje własne?

November 19 2017

awita
Żałobą po straconych chwilach
zabijasz następne
— Pętla Boryszyńska
Reposted byakward akward
awita
2643 067c
Reposted fromtfu tfu viaatranta atranta
awita
6211 b64b 500
Reposted fromspacebonnie spacebonnie viaatranta atranta

October 16 2017

awita
6665 8c5c 500
Reposted fromhagis hagis viadivi divi

September 03 2017

awita
W klasztorze reguły miłosierdzia są tylko głoszone. Jak się lepiej przyjrzeć, w życiu nikt ich nie stosuje. Oblaci są wobec siebie okrutni. Starzy mnisi złośliwi. A nowicjusze wypracowali doskonałą wręcz obojętność na siebie nawzajem. Nauczyciele wobec uczniów są surowi. Przełożeni podejrzliwi. Nikt się nad nikim nie rozczula. Dyscyplina. Rózgi. Głód. Brak snu. A o miłosierdziu śpiewamy psalmy.
— E. Cherezińska "Pasja według Einara"
Reposted byayniscytatythauturiendelatzkomaravelbloudawiksniezwyyklaBloodEve
awita
5911 ebc7 500

August 30 2017

7577 843c 500
Reposted frompheebs pheebs viapesymista pesymista
awita
1423 13fd 500
Reposted fromnyaako nyaako viadualistycznie dualistycznie

August 29 2017

awita
Nie wierzę w komunizm, kapitalizm ani żadne demokracje. Nie ma doktryny ani ideologii, która odmieni ludzkość. Wierzę w zdrowy rozsądek.

August 26 2017

awita
7080 c46b
Reposted fromwogniu wogniu
awita
0104 8442 500

tattooingisanart:

haeyum.o_o

August 23 2017

awita
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl